Tervetuloa!

Olen Mervi Tolvanen ja olen kiinnostunut
tablet-laitteiden hyödyntämisestä
varhaiskasvatuksessa.

Lisätietoja minusta

Teoriaa

Teoriaosiossa pohditaan pedagogisesta näkökulmasta,
kuinka tablet-laite soveltuu varhaiskasvatukseen.

Katso lisää

Blogi

Blogissani kerron omia kokemuksia ja
havaintoja tabletin käytöstä lasten kanssa.

Katso blogiani

Mobiilileikkejä

Mobiilileikkeihin olen koonnut mielenkiintoisia
ja uudenlaisia leikki-ideoita lapsille
hyödyntäen tablet-laitteita.

Mobiilileikeistä lisää

Koulutusta

Tästä osiosta löydät lisää tietoa koulutuksista
ja tapahtumista.

Katso lisää

Blogi

Blogini on jaettu kolmeen osaan: Kokemuksia, mobiilileikkejä ja teoriaa.

Kokemuksia

Tässä osiossa kerron omia kokemuksia, havaintoja, ideoita ja ajatuksia iPadin käytöstä lasten kanssa. Mukana on myös lasten itse sanomia asioita aiheesta. Kuvaan blogissa uudenlaista oppimisympäristöä, jonka laite välineenä mahdollistaa. Ipad on helposti mukaan otettavissa oleva laite, jota voi hyödyntää myös ulkona. Näkökulmat teksteissäni ovatkin toiminnallisuudessa, liikunnallisuudessa, mielikuvituksessa ja monipuolisuudessa. Tablet-laite voi toimia leikkiin tai oppimiseen innostavana asiana. On tärkeää jakaa tietoa iPadin monipuolisista käyttömahdollisuuksista, sillä muuten se saatetaan tuomita pelkäksi pelikoneeksi. Lasten liiallinen pelaaminen on huolestuttavaa ja sitä pitääkin rajoittaa. Vähintäänkin pitäisi etsiä pedagogisesti perusteltuja opetuspelejä. Itse suosin iPadin yhdistämistä johonkin konkreettiseen tekemiseen, esimerkiksi laskutehtävien ratkaisu esineiden avulla, mallivideon mukaan toimiminen tai seikkailuratojen suorittaminen.

Vanhimmissa blogiteksteissä olen käyttänyt paljon esimerkkejä kouluikäisten lasten toiminnasta Lasten Yliopistossa Kuopiossa. Vuonna 2012 iPad oli niin uusi asia Suomessa, ettei niitä ollut saatavilla peruskouluissa tai etenkään varhaiskasvatuksen puolella. Ruotsissa iPadeja jo käytettiin, minkä vuoksi lähdinkin tutustumismatkalle esikouluun Göteborgiin kesällä 2012. Käyttökokemuksia olen sitten kertonut tarkemmin tablet-koulutuksissani.
Katso Kokemuksia-blogia

 

Mobiilileikkejä

Leikin merkitystä lapselle voi tuskin korostaa liikaa. Leikki toimii eräänlaisena siltana tai suodattimena lapsen sisäisen maailman ja konkreettisen ulkomaailman välillä. Abstrakti ajattelu syntyy leikin kautta. Kaikki luovuus pohjautuu leikkiin. Samoin kuin leikkivä lapsi soveltaa todellisia tapahtumia leikissä, luova aikuinen soveltaa oppimaansa tietoa luodessaan uutta. Kaikki tulevaisuuden visiot ovat alkuvaiheessa yleensä eräänlaista ajatuksilla leikkimistä. Leikkiessä opitaan tärkeitä vuorovaikutus- ja tunne-elämän taitoja. Kirjoituksissani korostuu leikin suhde oppimiseen, jotta leikin merkitys avautuisi helpommin. Kuitenkin leikki on todella tärkeää jo itsessään, vaikkei siinä ulkopuolisen silmin oppisi yhtään mitään. Tässä osiossa olen soveltanut hieman perinteisiä leikkejä ja luonut joitain uusiakin. Nimitän niitä mobiilileikeiksi, sillä ne saavat tablet-laitteen myötä uutta ulottuvuutta. Näitä leikkejä voi muokata myös koululaisille sopiviksi. Ohjaamillani kursseilla jopa 12-vuotiaat innostuivat täysillä mukaan roolileikkiin, jossa mobiililaitteella oli merkittävä osuus leikin kulussa. Oli hienoa saada heidät takaisin kiehtovaan leikin maailmaan!
Katso Mobiilileikkejä-blogia

 

Teoriaa:

Teknologinen kehitys on otettu huomioon uusimmissa esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmissa. Niissä painotetaan laaja-alaista osaamista, johon kuuluvat myös tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen sekä monilukutaito. Laaja-alaisen osaamisen tarve korostuu ympäröivän maailman muuttuessa. Laaja-alaisen osaamisen kehittämisen tehtävä otetaan huomioon kaikessa esiopetuksen toiminnassa: toimintakulttuuria ja oppimisympäristöjä kehitettäessä sekä kasvatus- ja opetustyössä. Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on tärkeä kansalaistaito. Sitä tarvitaan lasten ja perheiden arjessa, ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Se on osa monilukutaitoa sekä media- ja opiskelutaitoja, joita tarvitaan opiskelu- ja työelämässä. Esiopetuksen tehtävä on kotien rinnalla edistää lasten tieto- ja viestintäteknologista osaamista.

Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Monilukutaito sisältää erilaisia lukutaitoja, kuten peruslukutaidon, numeerisen lukutaidon, kuvalukutaidon ja medialukutaidon. Monilukutaitoon liittyy laaja tekstikäsitys, jonka mukaan tekstit voivat olla muun muassa kirjoitettuja, puhuttuja, audiovisuaalisia tai digitaalisia. Monilukutaidon kehittyminen luo perustaa muulle oppimiselle ja opiskelulle. Monilukutaidon kehittyminen alkaa jo varhaislapsuudessa ja jatkuu koko elämän ajan. Lasten osallisuus vahvistuu monilukutaidon kehittymisen myötä. Samalla lasten maailma avautuu, jäsentyy ja saa uusia merkityksiä. Esiopetuksen tehtävä on tukea lasten monilukutaidon kehittymistä yhteistyössä huoltajien kanssa.

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, Esiopetussuunnitelma 2016)
Katso Teoriaa-blogia